СЛОВНИК НАГОЛОСІВ

Поділитися посиланням:

А   Б   В   Г   Д   Е   Є   Ж   З   І   К   Л   М   Н

О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Щ   Я

А

 

аби́де

аби́коли

агроно́мія

адже́

алкого́ль

алфа́ві́т

ані́ж

а́ркушик

асиметрі́я

 

Б

 

багаторазо́вий

ба́йду́же

баро́метр

бездога́нний

безприци́пний

бе́шкет

бла́говіст

близьки́й

болоти́стий

боро́давка

босо́ніж

боя́знь

бу́демо

бурштино́вий

бюлете́нь

 

В

 

ва́ги (у множині)

валови́й

вантажі́вка

везла́

верете́но

вершко́вий

весня́ни́й

вести́

взірце́вий

ви́года (користь)

виго́да (зручність)

вида́ння (від дієсл.)

видання́ (про дівчат)

виде́лка

визво́льний

вимо́ва

вимо́га

ви́падок

вира́зний

ви́сі́ти

ви́трата

виши́ваний

виши́ва́нка

відвезти́

відвести́

ві́дгомін

відмі́нний

віднести́

ві́домість (документ)

відо́мість (повідомлення, дані, популярність)

віршови́й

вітчи́м

 

Г

 

гальмо́

га́льма (мн. Н.в.)

гальма́ (одн. Р.в.)

гене́зис

гле́чик

гли́боко

гляда́ч

гороши́на

граблі́

грома́дський

гро́шей

гурто́житок

гурто́м

 

Д

 

дани́на

да́но

дециме́тр

деше́вий

де́щиця

де-ю́ре

де́який

джерело́

ди́влячись

дича́віти

діало́г

ді́тьми

добови́й

добу́ток

довезти́

дове́ршений

дові́дник

до́гмат

докуме́нт

долі́лиць

до́лішній

донести́

до́нька

доскона́лий

дочка́

до́щечка

дро́ва

 

Е

 

 

експе́рт

 

Є

 

єрети́к

 

Ж

 

жадо́ба

жалюзі́

жарки́й

живо́пис

 

З

 

завда́ння

завезти́

завести́

за́вжди́

завчасу́

за́гадка

заіржа́вілий

заіржа́віти

закі́нчи́ти

за́кладка (у книжці)

закла́дка (закладання)

за́крутка

залиши́ти

замі́жня

занести́

запита́ння

за́понка

заробі́ток

за́ста́вка

за́стібка

засто́порити

засу́ха

звести́

зви́со́ка

зда́лека

зібра́ння

зле́гка

зобрази́ти

зо́зла

зра́ння

зру́чний

зубо́жілий

зубо́жіння

зубо́жіти

 

І

 

інду́стрія

 

К

 

каву́н

ка́мбала

катало́г

кварта́л

ки́дати

ки́шка

кіломе́тр

кінчи́ти

книжки́ (множ.)

ко́лесо

ко́лія

контракто́вий

ко́пчений (дієприкметник)

копче́ний (прикметник)

ко́ри́сний

ко́сий

котри́й

кро́їти

кропива́

куліна́рія

ку́рятина

 

Л

 

ла́те

легки́й

листопа́д

літо́пис

ло́кшина

льодови́й

люблю́

лю́стро

 

М

 

ма́бу́ть

магісте́рський (про вчений ступінь)

ма́ркетинг

мере́жа

металу́ргія

міліме́тр

мозоли́стий

моноло́г

м’ясо́їд

 

Н

 

навча́ння

на добра́ніч

нали́гач

нанести́

на́чинка

невиба́гливий

не́друг

нена́видіти

нена́висний

нена́висть

нести́

нехи́трий

ні́здря

нови́й

 

О

 

обіця́нка

областе́й

о́бласть

о́бластям

о́бластями

о́бластях

обме́жений

обра́нець

обра́ння

обру́ч (іменник)

одина́дцять

одна́ковий

одноразо́вий

озна́ка

о́лень

опто́вий

осете́р

осока́

ота́ман

о́цет

 

П

 

пави́ч

паліту́рка

парте́р

па́сти

пе́рвісний

перевезти́

перевести́

пере́кис

переля́к

перенести́

пере́біг подій

пере́пад

пере́пис

піала́

пі́дданий (дієприкметник)

підда́ний (іменник, істота)

пі́длітковий

підо́шва

пізна́ння

пітни́й

піце́рія

по́друга

поду́шка

поза́торік

по́значка

по́ки

по́ми́лка

помі́щик

помо́вчати

поня́ття

порядко́вий

посере́дині

посу́ха

право́пис

привезти́

привести́

при́морозок

принести́

при́чіп

при́ятель

про́діл

промі́жок

про́сти́й

псевдоні́м

 

Р

 

ра́зом

раку́рс

ре́мінь (пояс)

ре́шето

ри́нковий

рівни́на

ро́збір

розва́л

ро́звідка

роздрібни́й

ро́зпірка

рука́ва / рукави́ (Н.в. мн.)

руко́пис

русло́

 

С

 

сантиме́тр

све́рдло

сере́дина

се́ча

симетрі́я

сільськогоспода́рський

сімдеся́т

сли́на

со́лодощі

соломи́нка

спи́на

спро́щенний

ста́туя

стовідсо́тковий

страшни́й

стриба́ти

 

Т

 

та́ко́ж

текстови́й

терези́

течія́

ти́гровий

тисо́вий

тім’яни́й

товсти́й

тонки́й

травесті́я

тризу́б

ту́луб

 

У

 

украї́нський

уподо́бання

уро́здріб

урочи́стий

усере́дині

 

Ф

 

фарту́х

фахови́й

фено́мен

флюорогра́фія

фо́льга

фо́рзац

 

Х

 

ха́ос (у міфології: стихія)

хао́с (безлад)

 

Ц

 

ца́рина

цеме́нт

це́нтнер

цінни́к

ци́ган

 

Ч

 

чарівни́й

ча́су немає

чергови́й

чита́ння

чітки́й

чорно́зем

чорно́слив

чотирна́дцять

 

Ш

 

шовко́вий

шофе́р

 

Щ

 

щаве́ль

ще́лепа

щи́пці

щовесни́

щодобови́й

 

Я

 

ярмарко́вий

Поділитися посиланням: